ยินดีต้อนรับสู่เวป จากอดีตสู่ปัจจุบัน เพื่อศึกษาและค้นหา 

ศรัทธาและปัญญาตามกาลามสูตรกังขานิยฐาน ๑๐ หรือหลักความเชื่อ ที่ตรัสไว้ในกาลามสูตร

ด้วยความปรารถนาดี Timpirus.com